پلانهای میزبانی شرکتی

هاست شرکتی شیشه ای
 • 200 MB فضای میزبانی
 • 3 GB پهنای باند
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 5 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 2% حد مجاز رم
 • 2% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شرکتی برنزی
 • 300 MB فضای میزبانی
 • 5 GB پهنای باند
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 8 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 2% حد مجاز رم
 • 2% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شرکتی نقره ای
 • 500 MB فضای میزبانی
 • 7 GB پهنای باند
 • 3 تعداد دیتابیس
 • 12 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 2% حد مجاز رم
 • 2% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شرکتی طلایی
 • 1000 MB فضای میزبانی
 • 15 GB پهنای باند
 • 3 تعداد دیتابیس
 • 20 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 2% حد مجاز رم
 • 2% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شرکتی تندیس
 • 1500 MB فضای میزبانی
 • 20 GB پهنای باند
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 20 اکانت ایمیل
 • 1 دامنه افزوده
 • 2% حد مجاز رم
 • 2% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده