پلانهای میزبانی سازمانی

هاست سازمانی شیشه ای
 • 1000 MB فضای میزبانی
 • 18 GB پهنای باند
 • 3 تعداد دیتابیس
 • 10 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 4% حد مجاز رم
 • 4% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست سازمانی برنزی
 • 2000 MB فضای میزبانی
 • 30 GB پهنای باند
 • 5 تعداد دیتابیس
 • 20 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 4% حد مجاز رم
 • 4% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست سازمانی نقره ای
 • 5000 MB فضای میزبانی
 • 70 GB پهنای باند
 • 8 تعداد دیتابیس
 • 35 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 4% حد مجاز رم
 • 4% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست سازمانی طلایی
 • 7000 MB فضای میزبانی
 • 100 GB پهنای باند
 • 10 تعداد دیتابیس
 • 50 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 4% حد مجاز رم
 • 4% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست سازمانی تندیس
 • 10,000 MB فضای میزبانی
 • 150 GB پهنای باند
 • 12 تعداد دیتابیس
 • 100 اکانت ایمیل
 • 1 دامنه افزوده
 • 4% حد مجاز رم
 • 4% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده