پلان های نمایندگی لینوکس

هاست نمایندگی شیشه ای
 • 8000 MB فضای میزبانی
 • 35 GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت ftp
 • 10 تعداد اکانت
 • 2% حد مجاز رم هر سایت
 • 2% حد مجاز پردازنده هر سایت
 • 1 هسته پردازنده هر سایت
هاست نمایندگی برنزی
 • 15000 MB فضای میزبانی
 • 50 GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت ftp
 • 15 تعداد اکانت
 • 2% حد مجاز رم هر سایت
 • 2% حد مجاز پردازنده هر سایت
 • 1 هسته پردازنده هر سایت
هاست نمایندگی نقره ای
 • 30000 MB فضای میزبانی
 • 100 GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت ftp
 • 20 تعداد اکانت
 • 2% حد مجاز رم هر سایت
 • 2% حد مجاز پردازنده هر سایت
 • 1 هسته پردازنده هر سایت
هاست نمایندگی طلایی
 • 40000 MB فضای میزبانی
 • 150 GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت ftp
 • 30 تعداد اکانت
 • 2% حد مجاز رم هر سایت
 • 2% حد مجاز پردازنده هر سایت
 • 1 هسته پردازنده هر سایت
هاست نمایندگی تندیس
 • 50000 MB فضای میزبانی
 • 200 GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت ftp
 • 40 تعداد اکانت
 • 2% حد مجاز رم هر سایت
 • 2% حد مجاز پردازنده هر سایت
 • 1 هسته پردازنده هر سایت