پلانهای میزبانی شخصی

هاست شخصی شیشه ای
 • 100MB فضای میزبانی
 • 1GB پهنای باند
 • - تعداد دیتابیس
 • 1 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 1% حد مجاز رم
 • 1% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شخصی برنزی
 • 200MB فضای میزبانی
 • 2GB پهنای باند
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 2 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 1% حد مجاز رم
 • 1% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شخصی نقره ای
 • 300MB فضای میزبانی
 • 3GB پهنای باند
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 3 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 1% حد مجاز رم
 • 1% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شخصی طلایی
 • 500MB فضای میزبانی
 • 5GB پهنای باند
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 3 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 1% حد مجاز رم
 • 1% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست شخصی تندیس
 • 1000MB فضای میزبانی
 • 10GB پهنای باند
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 5 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 1% حد مجاز رم
 • 1% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده