پلان های میزبانی حرفه ای

هاست حرفه ای شیشه ای
  • 500 MB فضای میزبانی
  • 10 GB پهنای باند
  • 1 تعداد دیتابیس
  • 15 اکانت ایمیل
  • - دامنه افزوده
  • 15% حد مجاز رم
  • 10% حد مجاز پردازنده
  • 1 هسته پردازنده
هاست حرفه ای برنزی
  • 1000 MB فضای میزبانی
  • 15 GB پهنای باند
  • 1 تعداد دیتابیس
  • 60 اکانت ایمیل
  • - دامنه افزوده
  • 15% حد مجاز رم
  • 10% حد مجاز پردازنده
  • 1 هسته پردازنده
هاست حرفه ای نقره ای
  • 2000 MB فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند
  • 20 تعداد دیتابیس
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • - دامنه افزوده
  • 15% حد مجاز رم
  • 10% حد مجاز پردازنده
  • 2 هسته پردازنده
هاست حرفه ای طلایی
  • 5000 MB فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • - دامنه افزوده
  • 20% حد مجاز رم
  • 15% حد مجاز پردازنده
  • 2 هسته پردازنده
هاست حرفه ای تندیس
  • 10000 MB فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • - دامنه افزوده
  • 25% حد مجاز رم
  • 15% حد مجاز پردازنده
  • 3 هسته پردازنده